Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden The Healthclub B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. The Healthclub B.V. de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie The Healthclub B.V. een overeenkomst op afstand heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen The Healthclub B.V. en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van The Healthclub B.V. en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een webwinkelovereenkomst of telemarketing. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover door The Healthclub B.V. geen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van The Healthclub B.V. op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 4. Website: divinacosmetics.nl
 5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst op afstand door The Healthclub B.V. aan de consument te verkopen en te leveren zaken.
 6. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden binnen de wettelijke bedenktermijn.

ARTIKEL 2. | IDENTITEIT VAN DE ORDERNEMER

The Healthclub B.V.

Omroepweg 11 – 8541
1324KT ALMERE

KVK: 69470219

BTW NR: NL857884864B01

Vragen of bestellen?

Neem contact op met onze klantenservice:

Email: info@divinacosmetics.nl

 

ARTIKEL 3. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Healthclub B.V. en iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden en van eventueel aanvullende voorwaarden, aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van deze voorwaarden (langs elektronische weg) kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, alsmede hetgeen uitdrukkelijk in het aanbod (op de website) is vermeld, prevaleert in geval van strijdigheid, boven het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 4. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van The Healthclub B.V. dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. In het aanbod weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het productaanbod mogelijk te maken.
 3. Indien een aanbod van The Healthclub B.V. een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bijzondere voorwaarden is uitgebracht, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4. Voordat de consument gebonden is aan de overeenkomst op afstand, dan wel aan een daartoe strekkend aanbod, verstrekt The Healthclub B.V. de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:
 5. de voornaamste kenmerken van producten, in de mate waarin dit gezien de gebruikte drager en de producten passend is;
 6. de totale prijs van de producten, met inbegrip van alle belastingen. In het geval van een overeenkomst op afstand voor onbepaalde duur of een overeenkomst op afstand die een abonnement inhoudt, omvat de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode. Indien voor een dergelijke overeenkomst op afstand een vast tarief van toepassing is, omvat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten. Indien de totale kosten niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, wordt de manier waarop de prijs moet worden berekend, medegedeeld;
 7. de wijze van betaling, levering, uitvoering en de termijn waarbinnen The Healthclub B.V. zich verbindt het product te leveren;
 8. de duur van de overeenkomst op afstand, voor zover van toepassing, of, wanneer de overeenkomst op afstand voor onbepaalde duur is of stilzwijgend vernieuwd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst op afstand;
 9. voor zover van toepassing, de minimumduur van de uit de overeenkomst op afstand voortvloeiende verplichtingen voor de consument.
 10. De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment dat de bestelling van de consument door The Healthclub B.V. per e-mail is bevestigd en de consument aan alle voorwaarden in het aanbod heeft voldaan.
 11. The Healthclub B.V. is bevoegd te onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst op afstand kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien The Healthclub B.V.  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichtingen niet zal (kunnen) nakomen, is hij gerechtigd de bestelling onder opgave van redenen te weigeren of aan de uitvoering van de bestelling bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 5. | DUURTRANSACTIES/ABONNEMENTEN

 1. De consument kan een overeenkomst op afstand die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een dergelijke overeenkomst kan door de consument worden opgezegd op overeenkomstige wijze als waarop de overeenkomst op afstand is aangegaan.
 2. Een overeenkomst op afstand voor bepaalde tijd kent een looptijd van ten hoogste twee jaar, doch uitsluitend indien de consument tevens de mogelijkheid had de overeenkomst op afstand voor één jaar of korter aan te gaan en de consument bij een looptijd van twee jaar een significant voordeel geniet in vergelijking met een overeenkomst op afstand met een looptijd van één jaar of korter. In geval stilzwijgende verlenging is overeengekomen, wordt slechts voor onbepaalde tijd stilzwijgend verlengd waarbij de consument gerechtigd is de stilzwijgend voortgezette overeenkomst op afstand steeds op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand. De laatste zin van het vorige lid vindt overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 6. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand tot veertien dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen ontbinden. In geval van een duurtransactie als bedoeld in artikel 5, geldt dat de overeenkomst op afstand tot veertien dagen na ontvangst van de eerste levering die van de duurovereenkomst deel uitmaakt, zonder opgave van redenen kan worden ontbonden. Indien u meer dan een product heeft ontvangen, kunt  u slechts een product openen en risicoloos proberen. Is de verzegeling van meer dan een verpakking verbroken? Dan vervalt uw recht op retour en bent u verplicht om uw bestelling volledig te voldoen.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door The Healthclub B.V. aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij The Healthclub B.V.. Zo spoedig mogelijk nadat The Healthclub B.V. in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal The Healthclub B.V. de ontbinding per e-mail bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan The Healthclub B.V. retourneren.
 5. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. The Healthclub B.V. is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 6. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 2 door The Healthclub B.V. is bevestigd.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 8. The Healthclub B.V. zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door The Healthclub B.V. zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 7. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij een koop betreffende:

 1. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 2. een overeenkomst op afstand ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 8. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. The Healthclub B.V. spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door The Healthclub B.V. vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van The Healthclub B.V. treedt niet eerder in dan nadat de consument The Healthclub B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen The Healthclub B.V. de overeenkomst op afstand alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat The Healthclub B.V. alle voor de levering benodigde gegevens van de consument heeft ontvangen.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, BETALING EN LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Indien een aanbod van The Healthclub B.V. een geldigheidsduur vermeldt, worden de productprijzen in dat aanbod gedurende deze geldigheidsduur niet verhoogd.
 2. Prijsverhogingen kunnen slechts binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand aan de consument worden doorberekend indien deze verhogingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand zijn slechts mogelijk indien de consument dan ook de mogelijk heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging van kracht wordt.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de bezorgkosten van de producten voor rekening van de consument.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de producten, op de daartoe door The Healthclub B.V. voorgeschreven wijze.
 6. The Healthclub B.V. zal de consument niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. In geval van vooruitbetaling kan de consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling totdat de vooruitbetaling door The Healthclub B.V. is ontvangen.
 7. De consument is gehouden om onjuistheden in de door hem verstrekte betaalgegevens onverwijld aan The Healthclub B.V. te melden.
 8. Indien de consument zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, is The Healthclub B.V., onverminderd zijn overige wettelijke rechten, gerechtigd de dan geldende wettelijke rente aan de consument in rekening te brengen.
 9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de consument opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 10. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.
 11. Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen

ARTIKEL 10. | RECLAMES EN GARANTIE

 1. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een geleverd product, vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij The Healthclub B.V. is gereclameerd.
 2. The Healthclub B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod daarvan vermelde specificaties, voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en voldoen aan de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. Een door The Healthclub B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens The Healthclub B.V. kunnen doen gelden.
 4. Reclames en garantieaanspraken zijn ongegrond in geval gebreken van de levering het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege The Healthclub B.V..
 5. Producten kunnen, onverminderd het recht van ontbinding van de consument, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Healthclub B.V. worden geretourneerd.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. The Healthclub B.V.  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst op afstand indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst op afstand blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst op afstand met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien The Healthclub B.V. bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst op afstand afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst op afstand.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. De consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in door consument verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de consument die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan The Healthclub B.V. kan worden toegerekend.
 2. The Healthclub B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade behoort te dragen.

ARTIKEL 13. | KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst op afstand dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 10, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij The Healthclub B.V..
 2. Bij The Healthclub B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 14. | PERSOONSGEGEVENS

 1. The Healthclub B.V. zal de persoonsgegevens van de consument slechts verwerken in overeenstemming met zijn privacybeleid en de Wet bescherming persoonsgegevens. De consument is te allen tijde gerechtigd om bij The Healthclub B.V. per e-mail te informeren welke persoonsgegevens worden verwerkt. Per e-mail kan de consument tevens verzoeken zijn persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Verwijderen geschiedt uitsluitend voor zover de persoonsgegevens in verband met een gesloten overeenkomst op afstand niet meer ter zake doen.
 2. Nieuwsbrieven en andere commerciële aanbiedingen van The Healthclub B.V. worden slechts met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de consument aan hem verzonden. Indien de consument niet langer informatie meer wilt ontvangen, kan de consument zich op de daartoe voorgeschreven wijze voor de ontvangst daarvan uitschrijven.
 3. De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die The Healthclub B.V. in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
  a) risicoanalyses
  b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. The Healthclub B.V. behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem verstrekte informatie, mededelingen en andere uitingen met betrekking tot de producten, alsmede met betrekking tot de inhoud van de website, voor zover deze rechten niet bij derden berusten.
 2. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites vermelden. Voor de inhoud daarvan, alsmede voor het privacybeleid van deze derden, is The Healthclub B.V. niet verantwoordelijk en aansprakelijk.
 3. Op elke overeenkomst op afstand en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.